Privacybeleid JMW

 20 augustus 2019

JMW acht uw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet-en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van Joods Maatschappelijk Werk (JMW), een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41197282 (hierna: ‘JMW’).

Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door donateurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan-en het gebruik van de website van JMW.

Gegevensverwerking
Wij houden een administratie bij, waarin ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij JMW (bijvoorbeeld een publiek persoon of een deelnemer aan een evenement, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag. Persoonsgegevens van cliëntenleggen wij vast in een beveiligd cliëntvolgsysteemen van personeel leggen wij vast in de personeelsadministratie.

Wij administreren persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht)om geïnteresseerden te informeren over onze activiteiten en ten behoeve van incidentele marketingdoeleinden.

Het administreren van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer iemand zich aanmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, wanneer iemand zich online of offline inschrijft voor de Benjamin of zich aanmeldt voor een evenement.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een donatie voor bijvoorbeeld de Benjamin, worden verzameld ter interne verantwoording. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Aanmelden voor een evenement
U kunt zich op diverse manieren (online en offline) aanmelden voor evenementen van JMW. Indien u zich aanmeldt voor een JMW-evenement, worden uw naam, e-mailadres en eventueel uw betaling, woonplaats en/of telefoonnummer geregistreerd. Deze informatie wordt alleen met derde partijen die betrokken bij het evenement zijn gedeeld wanneer dit noodzakelijkvoor het evenement is. Indien een project gesubsidieerd wordt kan de subsidieverstrekker vragen om een deelnemerslijst in het kader van de project-beoordeling. Deze derde partijen worden dan ook gewezen op onze privacyverklaring.

Contact met donateurs en relaties

E-mail
Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven of De Benjamin, als donateur of geïnteresseerde uw e-mailadres aan JMW hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd over onze activiteiten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Wilt u minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u uzelf op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u ontvangt of door een e-mail naar de administratie te sturen (activiteiten@joodswelzijn.nl).

Post
JMW verstuurt De Benjamin en incidenteel mailings per post om relaties te informeren over activiteiten van JMW en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Deze post kan verzorgd worden door een extern verzendbureau. Als u aangeeft geen post te willen ontvangen van JMW, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer per post. 

De Benjamin
De Benjamin is het kwartaalblad van JMW. Relaties van JMW kunnen De Benjamin vier keer per jaar gratis ontvangen. Ter dekking van de kosten vragen we geïnteresseerden in het buitenland om een vaste jaarlijkse bijdrage en anderen om een vrijwillige donatie. Stelt u geen prijs op De Benjamin, dan kunt u dit kenbaar maken door contact op te nemen met de administratie van JMW.

Sociale media
JMW beheert op verschillende sociale media-kanalen een account. Het gaat om Facebook (@JMWJoodswelzijn), Twitter, (@JMWJoodswelzijn) en Instagram (jmwjoodswelzijn). 

JMW maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie van JMW getoond krijgt op Facebook of Instagram, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook en Instagram maken inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook en Instagram uw advertentievoorkeuren beheren.

Uw rechten

Gegevens wijzigen of verwijderen
Via onze administratie kunt u ons verzoeken uw gegevens te laten wijzigen of te verwijderen. Dat kan telefonisch (088-1652200), per post of per e-mail (info@joodswelzijn.nl). Sommige gegevens kan JMW niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (donatie) en de fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Inzage & overdraagbaarheid
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u administreren. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan JMW via info@joodswelzijn.nl. Ook kunt u de administratie verzoeken om deze gegevens in een technisch formaat op te sturen, zoals een digitaal bestand (dit is recht op dataportabiliteit – het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm terug te krijgen). Uw verzoek kunt u ook indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, aan de administratie van JMW, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam. JMW is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan JMW contact met u opnemen per telefoon of e-mail.

Cookies
JMW gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar website en mailings gebruiksvriendelijker te maken. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid. Beveiliging JMW heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. JMW gebruikt Secure Sockets Layer (SSL), een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen, om gevoelige informatie online te beschermen en gebruikersinformatie offline te beschermen. Als u op een beveiligde pagina bent, dan dient uw browser aan te geven dat u op een veilige site bent.

Wijzigingen
JMW behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.

Chat